Skip to main content

Vedtægter

for Billund Kunstforening.

§ 1

l. Foreningens navn er Billund Kunstforening.

§ 2

l. Foreningens formål er gennem udstillinger og andre arangementer at fremme interessen for kunstneriske aktiviteter.

§ 3

l. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

§ 4
 1. Den ordinære generalforsamling afholdes i Billund hvert år i januar måned og indkaldes ved avertering i et lokalt dag- eller ugeblad og ved meddelelse til medlemmerne via e-mail eller brev.

Indkaldelse skal ske med mindst 14 dages og højst 1 måneds varsel.

 1. På generalforsamlingen tages beslutning med simpelt flertal. Hvert medlem har 1 stemme. De medlemmer, der har betalt kontingent for det afsluttede regnskabsår, deltager i bortlodning af indkøbt kunst. Regler for bortlodning findes som særskilt bilag (bilag 1), som udsendes sammen med indkaldelse til generalforsamling.
 2. Dagsordenen skal indeholde:
 • 3.1 Valg af dirrigent
 • 3.2 Bestyrelsens beretning
 • 3.3 Kassererens fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
 • 3.4 Fastsættelse af kontingent
 • 3.5 Indkomne forslag
 • 3.6 Valg af bestyrelsesmedlemmer, 2 suppleanter, 1 revisor og 1 revisorsuppleant
 • 3.7 Eventuelt
 • 3.8 Bortlodning
 1. Forslag, der ønskes behandlet, skal indsendes skriftligt til formanden senest 14 dage før generalforsamlingen. Indkomne forslag udsendes til medlemmerne pr. e-mail og offentliggøres ved opslag i Billund Centret og i Magion, Grindsted.
§ 5
 1. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes på bestyrelsens foranledning og skal indkaldes når mindst 25% af medlemmerne indgiver skriftligt ønske derom.
§ 6
 1. Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 7 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen og afgår skiftevis med 3 og 4 hvert andet år.
 2. Efter hver ordinær generalforsamling afholdes konstituerende bestyrelsesmøde med valg af formand og kasserer.
 3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede. Beslutninger tages med simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
 4. Foreningen tegnes af formanden og 1 bestyrelsesmedlem.
§ 7

l. Vedtægtsændring kan vedtages af generalforsamlingen med simpel stemmeflertal.

 1. Bestemmelse om foreningens opløsning kan vedtages af generalforsamlingen med simpelt stemmeflertal, når der er mødt mindst halvdelen af foreningens medlemmer, og når forslaget har figureret som punkt i den offentliggjorte dagsorden.
 2. Hvis halvdelen af medlemmerne ikke er mødt, indkaldes tidligst én uge senere til en ny generalforsanrling, hvor forslaget kan vedtages med simpelt stemmeflertal, uanset antallet af fremmødte medlemmer.
 3. Opløses foreningen skal generalforsamlingen afgøre, til hvilket formål en eventuel formue skal skænkes.

Vedtaget på generalforsamling

Den 25. januar 2017

Hans-Henrik Andreasen

Formand